Ga voor onze vacatures naar:

Disclaimer

De informatie die door middel van dit e-mailbericht en eventuele bijlage(n) wordt verzonden is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en de personen die van de geadresseerde(n) toestemming hebben gekregen hiervan kennis te nemen. Gebruik, respectievelijk kennisname door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. Dit bericht kan bovendien vertrouwelijke informatie bevatten of informatie die is beschermd door een beroepsgeheim. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent verzoeken wij u daarom dit bericht onmiddellijk te vernietigen zonder van de inhoud ervan kennis te nemen en zonder de inhoud op welke wijze dan ook te gebruiken, te kopiëren of onder derden te verspreiden.

Wij controleren onze binnenkomende en te verzenden e-mail op aanwezigheid van virussen, ondanks dat kunnen wij nooit voor eventuele schade ten gevolge van virussen aansprakelijk worden gesteld.